Kasutustingimused

Käesolevad teenuse kasutustingimused moodustavad juriidilise lepingu teie ja meie vahel ning reguleerivad teiepoolset Kiliaro AB teenuse kasutamist videote, piltide ja teiste pildifailide salvestamiseks ning neile juurdepääsu saamiseks. Neid teenuseid kasutades kinnitate, et nõustute nende tingimustega.

Kõikide üleslaetud piltide, videote ja muude failide täielik omandiõigus jääb teile. Esitades, üles laadides, postitades või kuvades sisu meie teenustes või meie teenuste kaudu, annate meile mitte-ainuõigusliku, litsentsitasudeta litsentsi sellise sisu edastamiseks, kuvamiseks ja levitamiseks, mis on vajalik teile teenuse osutamiseks.

Meie teenuse kaudu ei tohi te avaldada/jagada ühtegi sobimatut, laimavat, rikkuvat, roppu, pornograafilist, vägivaldset, rassistlikku, terroristlikku, poliitiliselt kallutatud, vääritut ega ebaseaduslikku faili. Samuti ei tohi jagada sisu, mida teil ei ole lubatud avaldada mõne seaduse või lepingulise suhte alusel ega mistahes vormis reklaami, äri-või müügipakkumisi või niinimetatud rämpsposti. Te ei tohi rikkuda ühegi osapoole kaubamärgi patenti, ärisaladusi, autoriõigusi ega muid omandiõigusi (sealhulgas privaatsusõigusi).

Te ei tohi avaldada/jagada sisu, mis sisaldab tarkvaraviirusi või mistahes muid arvutikoode, faile või programme, mis on loodud meie, meie kasutajate või meie veebilehe külastajate arvutitarkvara, riistvara, telekommunikatsioonivahendite või andmete sekkumiseks, hävitamiseks või funktsioonide piiramiseks või muuks kasutaja privaatsust kahjustavaksotstarbeks.

Seda tarkvara pakuvad autoriõiguse omanikud ja kaasautorid “nii nagu see on” ja loobutakse igasugustest otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest müüdavuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Kiliaro AB ei vastuta mitte ühelgi juhul otsese, kaudse, juhusliku, eripärase, eesmärgipärasest kasutamisest või kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, asenduskaupade või- teenuste hankimine; kasutamise, andmete või kasumi kaotamine; katkestused äritegevuses), mis on tekkinud mistahes põhjustel ja kõikide vastutusteooriate osas, olgu selleks lepingujärgne, otsene vastutus või õiguserikkumine (sealhulgas hooletus või muu), mis tuleneb selle tarkvara kasutamisest mistahes moel, isegi kui antakse teada sellise kahju tekkimise võimalusest. Mitte mingil juhul ei vastuta mekaudsete, juhuslike, eripäraste, kasutamise tagajärjel tekkivate, näitlike või muude kahjude eest, mis tulenevad teiepoolsest teenuste kasutamisest või võimetusest teenuseid kasutada, sealhulgas, andmefailide kaotuse või rikkumise eest.

Teil on õigus lõpetada meie teenuse kasutamine mistahes ajal. Jätame endale õiguse lõpetada teie ligipääs meie teenustele. Selle põhjuseks võibolla teenusetingimuste rikkumine, juriidilised või regulatiivsed taotlused, teenuste katkestamine, teenuse olulised muudatused või ootamatud tehnilised, turvalisusega seotud või juriidilised probleemid. Enamikel juhtudel üritame teid teavitada võimalikult varakult, et aidata teil tagada andmete turvalisus, kuid mõningatel juhtudel ei pruugi teenuse lõpetamine hõlmata teavitamist (näiteks kohtuotsus või teenuse kasutustingimuste range rikkumine). Teenustele juurdepääsu lõpetamine võib samuti hõlmata teie poolt üles laetud materjalide eemaldamist.

Võime oma teenuseid igal ajal ja mistahes põhjusel muuta, peatada või katkestada, kuid sellisel juhul püüame sellest ette teatada. Meie teenused võivad arvutite või võrguseadmete hoolduse või rikete või muude põhjustetõttu aeg-ajalt kättesaamatud olla. Võime veebisaidil olevat teavet ja materjale ilma ette teatamata perioodiliselt täiendada või värskendada.

Püüame tundliku teabe, sealhulgas teie andmete edastamisel kasutada turvalisi ühendusi. Sellele vaatamata olete vastutav oma parooli, mida kasutate teenusele juurdepääsu saamiseks, kaitsmise eest ja samuti kõigi oma parooli alt tehtud toimingute ja tegude eest. Me ei vastuta kaotuste ega kahjude eest, mis tulenevad nende nõuete mittetäitmisest.

Jätame endale õiguse neid tingimusi aeg-ajalt muuta ja avaldame meie veebisaidil alati kõige värskema versiooni.