Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 450 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag. Följande styrelseledamöter valdes:

Peter Werme (omval)

Arian Bahrami (omval)

Johan Beijar (omval)

Henrik Tisell (omval)

Oscar Otteborn (nyval)

Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman BDO Mälardalen AB, med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar av bolagsordningen.

Bemyndigande för beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 280 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma anställda i Bolaget. Anställda får erbjudas och tilldelas vardera högst 150 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 23 juni 2025 till och med den 23 september 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 25 maj 2022 till och med den 8 juni 2022. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om en deltagare önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Hembud ska som huvudregel ske till marknadsvärdet.

Information om årsstämman 2022

Ytterligare information om Kiliaro AB:s årsstämma 2022 finns på Bolagets hemsida www.kiliaro.com under rubriken: Investor Relations.

Stockholm den 24 maj 2022

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

24 maj 2022, kl. 13.30.

Attachments:

wkr0006.pdf