Sammanfattning av andra kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)
Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
• Nettoomsättningen uppgick till
15 tkr (1 tkr).
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1,4 MSEK (-0,7 MSEK).
• Resultat före skatt uppgick till – 1,7 MSEK (-0,7 MSEK).
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,35 kr).

Sammanfattning av delåret (2021-01-01 – 2021-09-30)
Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
• Nettoomsättningen uppgick till
127 tkr (100 tkr).
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9 MSEK (4,4 MSEK).
• Periodens resultat före skatt uppgick till -4,4 MSEK (4,3 MSEK).
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,5 kr (1,95 kr).

 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

• Notering på Nasdaq First North Growth market. Den 17 september 2021 noterades bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Det blev  en fulltecknad emission som tillförde bolaget 20,7 MSEK, samt 10,4 MSEK i teckningsoptioner.

• Kiliaro först i världen att lansera bilddelning på en millisekund. Bolaget lanserade den 22 oktober 2021 fotodelningsfunktionen ”Live-Sharing”, en funktion som låter användare dela bilder med varandra i samma sekund som de tas, och blir därmed först i världen med att erbjuda detta.

Denna information är sådan som Kiliaro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021.

Attachments:

20211130 dela°rsrapport Kiliaro AB (publ).pdf
wkr0006.pdf